kintone JavaScript API列表

aki发表于:2019年08月15日 09:32:26更新于:2022年06月16日 08:42:39

关于事件的使用方法,请参考事件处理的写法

事件

事件发生的时机事件PCMobile
记录列表页面显示后app.record.index.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
行内编辑开始app.record.index.edit.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
行内编辑下更改字段值app.record.index.edit.change.<字段代码>0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
行内编辑保存执行前app.record.index.edit.submit0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
行内编辑保存成功后app.record.index.edit.submit.success0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
记录删除前app.record.index.delete.submit0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
记录详情页面显示后app.record.detail.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
删除前app.record.detail.delete.submit0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
流程管理的动作执行时app.record.detail.process.proceed0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
记录添加页面显示后app.record.create.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
更改字段值app.record.create.change.<字段代码>0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
保存执行前app.record.create.submit0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
保存成功后app.record.create.submit.success0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
记录编辑页面显示后app.record.edit.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
更改字段值app.record.edit.change.<字段代码>0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
保存执行前app.record.edit.submit0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
保存成功后app.record.edit.submit.success0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
记录打印页面显示后app.record.print.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
图表页面显示后app.report.show0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
门户页面显示后

portal.show

0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5

0015d54e2c570e04c887fc314a825cc

空间页面显示后

space.portal.show

0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5

0015d54e2c570e04c887fc314a825cc

添加/删除事件句柄

API函数名PCMobile
添加事件句柄kintone.events.on0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
删除事件句柄kintone.events.off0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc

执行API

API函数名PCMobile
REST API执行kintone.api0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取URLkintone.api.url0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取URL(带查询字符串)kintone.api.urlForGet0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取CSRF令牌kintone.getRequestToken0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取并发连接数kintone.api.getConcurrencyLimit0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
Proxy外部API的执行kintone.proxy0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
文件上传到外部kintone.proxy.upload0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc

信息的获取/设置

API函数名PCMobile
记录获取记录IDkintone.app.record.getId0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取值kintone.app.record.get0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
设置值kintone.app.record.set0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
记录列表获取查询字符串kintone.app.getQueryCondition0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取查询字符串(带选项)kintone.app.getQuery0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
应用获取应用IDkintone.app.getId0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取Lookup字段的参照对象的应用IDkintone.app.getLookupTargetAppId0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取关联记录列表的参照对象的应用IDkintone.app.getRelatedRecordsTargetAppId0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
用户获取登录用户信息kintone.getLoginUser0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
UI获取kintone的UI版本kintone.getUiVersion0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc

显示/隐藏字段

API函数名PCMobile
显示/隐藏字段kintone.app.record.setFieldShown0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
组合字段的开闭kintone.app.record.setGroupFieldOpen0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc

获取元素

API函数名PCMobile
记录获取字段元素kintone.app.record.getFieldElement0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5  0015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取菜单上侧的空白部分的元素kintone.app.record.getHeaderMenuSpaceElement0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
获取空白栏字段的元素kintone.app.record.getSpaceElement0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
记录列表获取字段元素kintone.app.getFieldElements0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5  0015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取菜单右边空白部分的元素kintone.app.getHeaderMenuSpaceElement0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
获取菜单的下侧空白部分的元素kintone.app.getHeaderSpaceElement0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
记录、记录列表获取Header下侧的空白部分的元素kintone.mobile.app.getHeaderSpaceElement
0015d54e2c570e04c887fc314a825cc
门户获取门户上方的空白部分的元素

kintone.portal.getContentSpaceElement

0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
空间获取空间首页上方的空白元素

kintone.space.portal.getContentSpaceElement

0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc

插件

API函数名PCMobile
插件获取设置信息kintone.plugin.app.getConfig0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
保存设置信息kintone.plugin.app.setConfig0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
执行外部APIkintone.plugin.app.proxy0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc
获取外部API的请求信息kintone.plugin.app.getProxyConfig0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
保存外部API的请求信息kintone.plugin.app.setProxyConfig0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d5
文件上传到外部kintone.plugin.app.proxy.upload0015d54e208a6af73adc3d9aea8b0d50015d54e2c570e04c887fc314a825cc